Interloc ProjektetProjektbeskrivelseMetode og analysemodel

Metode og analysemodel

Metode og analysemodel
Projektet bygger på en grundlæggende præmis om, at konkrete analyser på mikroniveau kan fungere som et afsæt for at undersøge, hvordan overordnede diskurser og politikker spiller sammen med det konkrete hverdagsliv og det levede medborgerskab.

En anden præmis er, at vi ligesom Skeggs (1997) lægger vægt på sam-spillet mellem strukturer og processer. Således understreger vi, at kate-gorierne køn, klasse, etnicitet, alder mv. både skal ses som sociale posi-tioner forankret i strukturelle organiseringer og som ”levede” identitets-skabende kategorier. Metodisk betyder dette, at der skal etableres et analytiske samspil mellem disse to niveauer.

I det følgende præciseres projektets teoretiske og metodiske forståel-sesramme i form af en overordnet analysemodel.

Analysemodellen illustrerer projektets overordnede intensioner om at etablere et samspil mellem sociale differentieringer i forhold til medborger-skab og sociale uligheder på makroniveau og hverdagsliv, levet med-borgerskab og subjektiveringer på mikroniveau.mesoniveau lokaliserer vi frivillige organisationer, sociale bevægelser og netværk i lokalsamfun-det.

Delprojekternes primære udgangspunkt er på mikro- og mesoniveau. De er således forankret på niveauet for hverdagsliv og levet medborgerskab, men de belyser samtidig politikker og organisationers indflydelse i og på den lokale velfærdsstat, ligesom de analyserer de betydninger og konsekvenser, aktuelle diskurser og politikker har for ”almindelige menneskers” valg og prioritering i hverdagen og livsforløbet.  

Modellen illustrerer også, hvordan politikker, diskurser og identiteter fungerer som aktive og sammenbindende elementer på mikro-, meso- og makroniveau. Således arbejdes der med politikker dels som noget, der sætter væsentlige dele af rammen om hverdagslivet, dels som individer og gruppers holdninger til politikker i hverdagslivet. Tilsvarende arbejdes der med diskurser som forestillinger, der er meningsbærende for individers og gruppers identiteter og handlinger i hverdagen. Endelig arbejdes der med identiteter som kollektive fællesskaber og som individuelle identitetskonstruktioner. Der tilstræbes således et samspil fra de livshistoriske fortællinger om politikker, diskurser og identiteter og de konkrete betydninger i hverdagsliv til overordnede samfundsmæssige tendenser. 

Samlet set skal projektet bidrage til at udbygge forståelsen af, hvordan centrale skillelinjer og debatter udfolder sig i en bestemt lokalitet blandt henholdsvis den danske majoritet og de etniske minoriteter.

I det følgende redegøres mere deltaljeret for de to delprojekter.


Samlet beskrivelse - pdf-format