AAU logo

INTERLOC

Interlock

Køn, klasse og etnicitet - Intersektionalitet og lokalt medborgerskab

Formål

Formålet med INTERLOC-projektet er at udvikle ny viden om lokalt medborgerskab, tilhørsforhold, hverdagsliv og identiteter i forhold til køn, klasse og etnicitet i en bestemt lokalitet.

Projektets konkrete udgangspunkt er Aalborg Øst, som er det mest multikulturelle område i Aalborg. Samtidig er det et område, der gennem årtier har været præget af organiserede interesser i form af kvarterløft, beboerforeninger mv. I projektet fokuseres der både på den danske majoritet og de etniske minoriteter. En af de grundlæggende antagelser er, at omfattende globale forandringer også afspejler sig lokalt i forhold til nye differentieringer, livsstile og identiteter af betydning for såvel ”hvide” danskere som etniske minoritetsgrupper.

Det overordnede formål med INTERLOC-projektet er:

  • at udvikle nye viden om hverdagsliv og medborgerskab i forhold til køn, klasse og etnicitet i en bestemt lokalitet.
  • at undersøge, hvordan forestillinger om tilhørsforhold og multikulturalisme kommer til udtryk i ’almindelige menneskers’ hverdag og kulturelle praksis
  • at undersøge hvad der fremmer og hæmmer lokale fællesskaber, kollektive identitet og følelse af tilhørsforhold.

Metodisk benytter projektet sig primært af livshistoriske fortællinger, fokusgruppeinterviews og etnografisk feltarbejde i bydelen. Desuden arbejdes kvantitativt med bydelens sociale og symbolske profil og med analyser af mediediskussioner om bydelen og dens fremtid.

INTERLOC er en forkortelse af projektets engelske titel: Gender, Class, and Ethnicity.Intersectionality and Local Citizenship

Projektet er støttet af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv (FSE) 2007-2010.